Proces založení a likvidace s.r.o.

//

V České republice je registrováno přes 300 tisíc obchodních společností, přičemž více, než 90 % z nich je tvořeno společnostmi s ručením omezeným. Podnikatelé volí tuto formu především z důvodu vyšší důvěryhodnosti právnické osoby a omezeného ručení za závazky. Pokud jste se rozhodli pro založení s.r.o., přinášíme vám stručný postup, podle kterého bude celý proces probíhat.

Proces založení s.r.o. se dělí do několika bodů, které na sebe postupně navazují. Prvním oficiálním krokem je sepsání zakladatelského dokumentu ve formě společenské smlouvy. Pokud je však zakladatel pouze jeden, jedná se pak o zakladatelskou listinu. Druhým nutným krokem je, aby měla společenská smlouva formu notářského zápisu, jehož sepsáním dochází k založení společnosti.

Za zmínku rozhodně stojí skutečnost, že je rozdíl mezi pojmy „založení společnosti“ a „vznik společnosti“. Jak již bylo zmíněno, založení s.r.o. se váže na sepsání společenské smlouvy, zatímco vznik společnosti nastává až v momentě zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Mezi založením a vznikem je však potřeba uskutečnit také další právní kroky, které vás dovedou ke zdárnému cíli. Zásadní je, aby se valná hromada nově vzniklé společnosti na všem dohodla a schválila všechny náležitosti, které se ke společnosti pojí. V neposlední řadě je potřeba složit základní kapitál společnosti, či jeho část, a pokud jej ještě nemáte, získat oprávnění k výkonu povolání – živnostenský list.

Co vše musí obsahovat návrh na zápis?

Jakmile máte sepsanou společenskou smlouvu, získané oprávnění a složený základní kapitál, následuje zápis společnosti do obchodního rejstříku. To je nejčastěji prováděno notářem nebo u příslušného rejstříkového soudu.

Před zápisem do rejstříku je ještě nutné doložit několik dokumentů. Kromě těch již zmíněných se dále jedná o:

  • doklady o sídle společnosti
  • čestná prohlášení jednatelů s úředně ověřenými podpisy a výpisem z rejstříku trestů
  • podpisový vzor jednatele, doklady o splacení vkladu
  • souhlas manžela či manželky společníka s použitím majetku ve společném jmění k podnikání

V neposlední řadě vzniká nové společnosti povinnost se do 30 dnů od zápisu do obchodního rejstříku zaregistrovat na příslušném finančním úřadě.

Likvidace společnosti

Stejně jako je v dnešní době běžné společnosti zakládat, tak je běžné je i likvidovat. Likvidace společnosti představuje právní postup vedoucí k ukončení podnikání obchodní korporace v případech, kdy společnost není předlužená. Pokud však společnost předlužená je, je nutné podat insolvenční návrh a zahájit insolvenční řízení. Likvidací se rozumí fáze před úplným zánikem společnosti, tedy jejím vymazáním z obchodního rejstříku.

Zánik společnosti může nastat např. uplynutím doby, na kterou byla společnost zřízena, dosažením účelu, ke kterému byla určena či rozhodnutím společníků či státních orgánů. Může se tak jednat o likvidaci dobrovolnou, ale také nucenou.

Účelem likvidace může být vypořádání majetku zrušené společnosti či vyrovnání dluhů věřitelům. Samotný proces likvidace začíná zrušením společnosti, což mohou provést společníci dohodou či rozhodnutím valné hromady. Pokud o zrušení rozhoduje valná hromada, vyžaduje se kvalifikovaná většina, čímž se rozumí alespoň 2/3 všech hlasů. Společenská smlouva však může stanovit i vyšší počet. Ke zrušení společnosti je také nezbytný notářský zápis.

Jakmile započne likvidace společnosti, je společnost stále zapsána v obchodním rejstříku a po tuto dobu využívá společnost svůj název s dodatkem „v likvidaci“. Končí však její aktivní obchodní činnost a veškeré úkony směřují pouze k vypořádání aktiv a pasiv likvidované firmy.

V rámci likvidace společnosti je stejně jako u jejího zakládání potřeba myslet na několik formalit, které se k celému procesu váží. Jedná se zpravidla o:

  • rozhodnutí valné hromady o vstupu společnosti do likvidace
  • jmenování likvidátora a určení jeho odměny
  • sestavení zahajovací likvidační účetní rozvahy
  • sestavení soupisu jmění firmy v likvidaci
  • vypořádání majetkových vztahů, dluhů a pohledávek

Nabízím nezávazné konzultace i poradenství.

Advokátní kancelář
JUDr. Martin Halahija
třída Kpt. Jaroše 1844/28
602 00 Brno

Založení společnosti
Zrušení společnosti
Právní služby